<- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  ม.3  ต.โพธิ์ศรีสำราญ  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4213 - 3033 ->ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวเด่นวันนี้

 
     
   

    ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

 
       
         
   

                         ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
                                อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
                                          **************
 

สภาพทั่วไป

          ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240
โทรศัพท์/โทรสาร.042-133033

          การเดินทาง ใช้เส้นทางแยกถนนมิตรภาพอำเภอโนนสะอาด – ถนนสายโสกรัง-กุดดอกคำ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร


ประวัติ อบต.โพธิ์ศรีสำราญ

          ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
 

อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ       ติดกับ ต. หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ. อุดรธานี

          ทิศใต้           ติดกับ ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

          ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

          ทิศตะวันตก    ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 
       
       
     
       
       
     
  ข้อมูลทั่วไป      
  วิสัยทัศน์     นายบุญเต็ม  ศรีโมง  
  นโยบายการบริหาร     นายก อบต.  
พันธกิจ    
  แผนยุทธศาสตร์      
  ข้อบัญญัติงบประมาณ      
  แผนพัฒนา 3 ปี      
  แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน      
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว      
  ข้อมูลอื่น ฯ      
    นางปิยะธิดา  ศิริมา  
      ปลัด อบต.  
     
     
  ทำเนียบผู้บริหาร  
  ทำเนียบฝ่ายสภาฯ    
  สำนักปลัด     อบต. คืออะไร ?  
  ส่วนการคลัง   อำนาจหน้าที่ อบต.
  ส่วนโยธา   ความหมาย/หน้าที่นายกฯ
  ส่วนการศึกษา   ความหมาย/หน้าที่สภา

ส่วนสวัสดิการสังคม

องค์ประกอบของ อบต.
    อบต. เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
    การดูแลการทำงาน อบต.
 

ประชาชนสำคัญต่ออบต.?

 

 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
     

   
       
   
     
      การกู้ยืมเงิน  
    การค้ำประกัน
    การซื้อขาย
    การจำนอง
    การจำนำ
    การเช่าทรัพย์
    การขายฝาก
  การเช่าซื้อ
    การละเมิด
     
   
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
     
       
     
             
     

 

พื้นที่และประชากร

          ตำบลโพธิ์ศรีสำราญเป็น 1 ใน ตำบลของอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ตำบลโพธิ์ศรีสำราญมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 78.176 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,860 ไร่ มี 10 หมู่บ้าน 1,833 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 8,148 คน


อาชีพของประชากร
         
           เกษตรกรรม                     70 %
         
           รับจ้าง                            10 %
         
           เลี้ยงสัตว์ ประมง               15 %
         
           ธุรกิจ ค้าขายและอื่น          5 %

     
           
           
           
         
           
           
   
           
           
           
           
           
             
           
           
           
           
           
           
           
           
 

         
           
               
               
         
                           
                           
                           
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  ต.โพธิ์ศรีสำราญ  อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร. / แฟกซ์ 0 - 4213 - 3033  
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  
  Copyrigth © 2010 Phosrisumran Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : mr.krumoo@hotmail.com Tel. 08-9940-5887